شرکت فنی و مهندسی قادرنصب

اکسین2

اطلاعات پروژه موضوع قرارداد نصب اسکلت فلزی سالنهای finishing bay کارفرما شرکت فولاد اکسین خوزستان محل اجرا استان خوزستان تاریخ [...]

بیشتر بخوانید

اکسین1

اطلاعات پروژه موضوع قرارداد نصب کامل اسکلت فلزی سالنهای mill bay کارفرما شرکت فولاد اکسین خوزستان محل اجرا استان خوزستان [...]

بیشتر بخوانید