شرکت فنی و مهندسی قادرنصب

  • اطلاعات پروژه
  • موضوع قرارداد نصب اسکلت فلزی سالنهای finishing bay
  • کارفرما شرکت فولاد اکسین خوزستان
  • محل اجرا استان خوزستان
  • تاریخ شروع 12 مهر 1387
  • وضعیت تحویل قطعی

شرح کلی پروژه

نصب و مونتاژ کامل اسکلت فلزی سالنهای finishing bay به وزن 9500 تن