شرکت فنی و مهندسی قادرنصب

فرم استخدام

ما اعتقاد داریم سرمایه اصلی هر سازمان ، نیروی انسانی آن است. جذب افراد متخصص و کوشا در سرلوحه اهداف این شرکت قرار دارد. بنابراین از تمام علاقه مندان به حضور در شرکت مهندسی قادرنصب دعوت می کنیم تا به جمع ما بپیوندند. 

یادآوری : کلیه موارد را  به صورت کامل و در کمال صحت و صداقت تکمیل نمایید. فرد تکمیل کننده فرم در مقابل تک تک گزینه ها مسئول است و در صورت مشاهده موارد خلاف واقعیت، برابر ضوابط و مقررات قانونی رفتار خواهد شد.