شرکت فنی و مهندسی قادرنصب

  • اطلاعات پروژه
  • موضوع قرارداد احـداث پایگاه انتقـال خون استان تهران
  • کارفرما سازمان انتقال خون ایران
  • محل اجرا استان تهران
  • تاریخ شروع 12 تیر 1384
  • وضعیت تحویل قطعی

شرح کلی پروژه

اجـرای کامـل عملیـات ســاختمـانی ( ابنیـه، تاسیسات بـرقی، تاسیسات مکانیـکی )محوطه سازی، حصار کشی، راه اندازی و تحویل ساختمان پایگاه انتقال خون تهران