شرکت فنی و مهندسی قادرنصب

  • اطلاعات پروژه
  • موضوع قرارداد احداث ساختمان ستاد مرکزی شرکت ملی
  • کارفرما شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی (تهران)
  • محل اجرا استان تهران
  • تاریخ شروع 1 تیر1384
  • وضعیت تحویل قطعی

شرح کلی پروژه

احداث ســاختمان ستاد مـــرکزی شـــرکت ملی پخش فــرآوردههای نفتی(تهران)