شرکت فنی و مهندسی قادرنصب

  • اطلاعات پروژه
  • موضوع قرارداد احداث دانشکده فنی مهندسی محقق اردبیلی
  • کارفرما دانشگاه محقق اردبیلی
  • محل اجرا استان اردبیل
  • تاریخ شروع 6 مهر 1387
  • وضعیت تحویل قطعی

شرح کلی پروژه

 اجـرای کامل عمـلیـات ساختمانی (ابنیه، تاسیسات برقی، تاسیسات مکانیکی) ساختمانهای الف و موتورخانه و همچنین محوطه ســازی دانشـــکده فـنــی مهندســی