شرکت فنی و مهندسی قادرنصب

  • اطلاعات پروژه
  • موضوع قرارداد احداث بلوکهای مسکونی ناجا
  • کارفرما نیروی انتظامی
  • محل اجرا استان تهران، زیبادشت
  • تاریخ شروع 27 تیر 1391
  • وضعیت تحویل قطعی

شرح کلی پروژه

تـکمیل و بـازسـازی کلیـه عملیات ساختمانی (ابنیه، تاسیساتبرقی، تاسیسات مکانیکی)، راه اندازی وتحویـل بلوکهای 116 ،117و 118 مـنازل ســازمانی زیبــادشـت به متراژ 3450 متر مربع و بنایی با سنگ لاشه در پی به متراژ 260 مترمکعب و دیوارکشی با سنگ مالون یک رویه نما به متراژ 600 متر مکعـب و دیـوار کـشیبا سنـگ دو رویه نما به متـراژ 50 مـتر مکعـب با سـیـستم ســرمایـش کولر آبی و گرمایش موتورخانه مرکزی