شرکت فنی و مهندسی قادرنصب

  • اطلاعات پروژه
  • موضوع قرارداد احداث دانشکده علوم اجتماعی
  • کارفرما دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین
  • محل اجرا استان قـزوین، دانشگاه بیـن المللی قزوین
  • تاریخ شروع 19 فروردین 1388
  • وضعیت تحویل قطعی

شرح کلی پروژه

 اجرای کامل عملیات ساختمانی (ابنیه، تاسیسات برقی، تاسیسات مکانیکی) و پیاده سازی