شرکت فنی و مهندسی قادرنصب

  • اطلاعات پروژه
  • موضوع قرارداد نصب کامل اسکلت فلزی سالنهای mill bay
  • کارفرما شرکت فولاد اکسین خوزستان
  • محل اجرا استان خوزستان
  • تاریخ شروع 16 تیر 1385
  • وضعیت تحویل قطعی

شرح کلی پروژه

مونتاژ و نصب کامل اسکلت فلزی سالنهای mill bay