شرکت فنی و مهندسی قادرنصب

  • اطلاعات پروژه
  • موضوع قرارداد احداث ایستگاه های تقلیل فشار گاز گرمی پارس آباد
  • کارفرما شرکت ملی گاز ایران - مادر تخصصی
  • محل اجرا پارس آباد
  • تاریخ شروع 11 خرداد 1381
  • وضعیت تحویل قطعی

شرح کلی پروژه